A társaság

2014. március 25, 16:08

A Magyar Sportmenedzsment Társaság tagsága az alapítás éve, 1995 óta folyamatosan nő és egyre szélesebb területeket fog át, azzal a fejlődéssel lépést tartva, hogy a sport fogalma a nagy nemzetközi szervezetek definíciója és deklarációja szerint a 21. században már a „Mindenki sportjára – Sport for all” bővült (UNESCO, Európai Bizottság, Európa Tanács, Nemzetközi Olimpia Bizottság).

“Sport for all”

tarsasag

Napjainkban a „Sport for all”, a mindenki sportja kifejezés is új, tágabb értelmet nyer: ha a sport valóban mindenkié, akkor úgy kell szervezni, hogy mindenki részvétele biztosított legyen – a fogyatékossággal élőké, az alacsony iskolai végzettségű, sokszor veszélyeztetett körülmények között élő vagy egyéb hátrányos helyzetben lévő csoportoké, mint például a nőké, akiknek alulreprezentáltsága a szabadidősportban statisztikailag is bizonyított. A részvétel és annak előmozdítását segítő módszerek érintik a sport jó irányításának kérdését, az önkéntességet, az aktív polgárság ösztönzését a sporton keresztül. Akut szükség mutatkozik a sportmenedzsment, a változást követő menedzsment új feladatok és sportszervezési jó gyakorlatok feltérképezésére, azok legszélesebb körű továbbadására. Újragondolást igényel a járási hivatalok megjelenésével, a sport igazgatási HR-je, szerepe, funkciója a lakossági egészségvédelemben, valamint a sport civil szervezeteinek együttműködése a sportmenedzsment kérdésekben. A lokális sportirányítás, a központi sportvezetés menedzsmentje közös feladataihoz    nem csupán állami intézményi, hanem civil vagy piaci szolgáltatási lehetőségeit is hatékonyan kell használni, együttműködni. Ehhez kapcsolódóan – a célcsoportokhoz igazodóan – a korcsoportonként eltérő motivációs lehetőségek különbözőségeit számba vevő, innovatív és kreatív kommunikációs, média- és marketing tartalmakat kell egy olyan szegmensben felépíteni, ahol eddig a helyi önkormányzatok és iskolák tartották életben a sportéletet.

A Magyar Sportmenedzsment Társaság azzal a szándékkal jött létre, hogy a sporttudomány eszközeivel támogassa a magyar sportéletet, az egészséges életmód elterjedését, az élethosszig tartó sportolás fontosságát, és szakmai segítséget adjon az e téren aktívan tevékenykedő sportirányításban résztvevő sportszakembereknek, sportmenedzsereknek.

Ennek érdekében tevékenységüket szükség szerint összehangolja, hogy feladataikat és céljaikat önállóan és együttműködve is eredményesen tudják megvalósítani. Kiemelten, fontosnak ítéli meg a tagjai érdekeinek védelmét, a foglakoztatás ügyének fejlesztését, segítését. A Társaság közhasznú célja a szabadidősport gyakorlása feltételeinek szakmai segítése, a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény szerinti sporttudományi stratégiai kérdések menedzsmentet érintő feladatok támogatása, valamint a sportszakember képzés, továbbképzés előmozdítása, tudományos kutatás ösztönzése és ezek eredményének publikálása. Az MST segíti a végzett sportmenedzser hallgatók beilleszkedését a magyar sportélet irányításába. A fentieken túlmenően fellépni a minőségi tevékenységek előmozdítása és értékelése érdekében, illetve szükség esetén a sportmenedzser szakma tekintélyét veszélyeztető káros jelenségek ellen. A Társaság szakmai tevékenységének fő irányait az eltelt időszak alatt is a stratégiai koncepciójába foglalt cél és feladatrendszerének megvalósítása jellemezte. 1997 óta új feladatokkal bővült a tevékenysége a Nemzeti Sportstratégiának megalkotásában és annak megvalósításában való aktív részvétel vállalásával.

A Társaság két fő tevékenységi irányvonala az elmúlt években a szakmai rendezvények, konferenciák, kerekasztal és nyitott fórumok szervezése, rendezése, és a szervezetfejlesztés, a szervezeti struktúrájának regionális működtetés megerősítése volt. Ugyancsak kettősség jellemzi a sportszervezők, sportmenedzserek és a sportszakemberek munkája által beteljesíthető célokat: a szervezet tevékenységével szolgálja a sportnemzet és a sportoló nemzet fejlődését támogatása. Fontos, hogy a hagyományos és sikeres sporteredményeket felmutató versenysport mellett figyelmet szenteljen a sport társadalomban, egészségfejlesztésben betöltött szerepének támogatására azaz, a sportágazat emberi erőforrásának biztosítására. (ezek a korábban megrendezett konferencia témái: Sportoló nemzet és egészséges társadalom.  A sport szerepe a turizmus fejlődésében.Népegészségügy és sportoló nemzet. Országos Sportinformatikai Szimpózium.Életmód- szabadidő-rekreáció. E-learning a sportszakember képzésben)

Általános, napi szinten szem előtt tartott céljaink:

  1. a sport és a társadalom kapcsolatának javítása,
  2. a hazai sportszakma helyzetének, problémáinak feltárása, a sportszakma és a sporttudomány értékeinek bemutatása, népszerűsítése;
  3. a tudományos eredmények gyakorlati hasznosításának előmozdítása;
  4. a döntéshozók meggyőzése a testnevelési- és sportkultúra értékeiről, támogatásának szükségességéről.

Biztosítani kívánjuk a helyi és az országos média részvételét és segítségét a minél szélesebb körű érdeklődés felkeltésében. Média anyagok készítésébe vállalunk részvételt, érdekelt szervezetek szólítunk meg, országos és települési szintek között, témától függően. A szervezet céljai között szerepel, hogy közös továbbképzéseket szervezzen a jelenlegi sportszövetségek vezetői és elnökségi tagjai, a sportvállalkozók, és a sportegyesületi menedzserek, szakosztályi vezetők részére személyes kompetenciák fejlesztésére. A sportágazat előbb felsorolt kulcsszereplőin túl együttműködésre kérjük fel más, kapcsolódó ágazatok főbb szereplőit: az egészségügy, oktatás, szociális ágazat, a településfejlesztésért felelős szakembereit és döntéshozóit. Célunk, hogy minden társadalmi csoport szabadidős és egészségfejlesztő testmozgáshoz való jutásának feltételei javuljanak, ennek érdekében a társágazatok szakpolitikai céljai kibővüljenek.

Kiegészítő, további céljaink, tevékenységeink:

  1. A képzés és a munka világának összekapcsolása, a fiatal diplomások elhelyezkedésének támogatása.
  2. Szakmai módszertani kiadvány készítése különböző képzési szintekhez

Az MST díjai:

  • Az év Sportmenedzsere díj
  •  Az év Fiatal Sportmenedzsere díj
  •  Az év Jó gyakorlata díj
  • Az év Sportmenedzser hallgatója díj

Tagság

A  Magyar Sportmendzsment Társaság tagsága az alapítás éve, 1995 óta folyamatosan nő. A növekedéssel egyidejűleg egyre szélesebb szakmai alapokon áll, figyelembe véve a tagság képesítését.  A kezdetben meghatározó számú sportszervezők, sportmenedzserek mellé felsorakoztak a jogi végzettségű, valamint a felsőfokú képesítéssel nem rendelkező, un. grass root sportban dolgozó középfokú végzettségű, majd OKJ-s tanulmányokat végző sportszervezők. A mára közel 500 fős tagság harmada a hallgatók köreiből kerül ki. A nemek aránya nem kiegyensúlyozott, ami az élő sportban megfigyelhető 30-70%-os eloszlást mutatja, a férfiak javára. Tudományos fokozattal kevesen rendelkeznek, viszont a Társaság legaktívabb magját képezik azok, akik a sport szervezését, közigazgatását és fejlesztésének hazai, valamint nemzetközi tényezőit kutatják, majd annak eredményeit közzé teszik, tananyagba illesztik.

 Legyen Ön is a Magyar Sportmenedzsment Társaság tagja!

Belépési Nyilatkozat letöltése